Gjennom lisensiering kan virksomheter få rett til å bruke opphavsmerket "Seafood from Norway" på norsk sjømat som videreforedles og pakkes utenfor Norges grenser. 

For produsenter som bearbeider norsk sjømat utenfor Norge må det søkes om en egen lisens. Dette er et krav for å sikre verdien av den norske sjømatnæringens fellesinvesteringer, samt sørge for at det kun er norsk sjømat som blir merket med opphavsmerket.

Dersom din bedrift har partnere eller egen produksjon utenfor Norges grenser kan Norges sjømatråd gi lisens til å påføre opphavsmerket ("Seafood from Norway") på disse produktene.

Hvordan få lisens?

Til grunn for en lisens ligger en lisensavtale. Lisensavtalen inkluderer forutsetninger og retningslinjer som gjelder for bruk av opphavsmerket «Seafood from Norway». Det er i hovedsak tre trinn for å få lisens:

  1. Lisenssøknad må fylles ut av din bedrift. Her må kontaktinformasjon fylles inn, hvilke produkter som ønskes merket, samt en oversikt over hvor produktene vil distribueres. I tillegg må selskapet oppgi om det er sertifisert etter andre verdikjedestandarder (Chain of Custody (CoC)).
  2. Eksportørerklæring fylles ut for å vise at din bedrift kjøper sjømat fra en eller flere norsk eksportør.
  3. Lisensavtale. Når begge skjemaene har blitt utfylt, kan lisensavtalen signeres.

Forut for bruk må produktmerking godkjennes av Sjømatrådet. Virksomheter som har lisens til å bruke opphavsmerket blir publisert på Seafood.no i etterkant av avtaleinngåelsen.

Les mer om opphavsmerket «Seafood from Norway»