Sjømatrådet anmoder aktører som har eksportert spiselige biprodukter av laks til EU i løpet av de siste fem årene om å innsende dokumentasjon på tidligere belastet tollsats på disse produktene.

 
I forbindelse med revisjon av HS-nomenklaturen, med virkning fra 1. januar 2017, ble spiselige biprodukter av fisk samordnet under samme varenummer. Varenummeret ble avgiftsbelagt med 10 prosent MFN-tollsats. Etter innspill fra Sjømatrådet ble varenummeret ytterligere oppdelt på 10-siffer nivå for å ivareta fremforhandlede preferansetollsatser og tollkvoter for respektive arter. Dette var derimot ikke mulig for laks da laks ikke omfattes av noen handelsavtaler mellom Norge og EU. Spiselige biprodukter av laks belastes dermed nå med 10 prosent MFN-tollsats for spiselige biprodukter og ikke med 2 prosent preferansetoll som tidligere.
 
Sjømatrådet, via fiskeriråden i Brüssel, har innledet dialog med EU-kommisjonen for å få korrigert tollsatsen. I den forbindelse behøver vi dokumentasjon som påviser at tidligere belastet tollsats ved eksport av spiselige biprodukter av laks fra Norge til EU var de facto 2 prosent.
 
All relevant dokumentasjon vil styrke Norges sak. Aktuelle dokumenter vil bli behandlet konfidensielt, og dersom det er ønskelig, er det uproblematisk å fjerne firmanavn og lignende før innsendelse. Prosessen opp mot kommisjonen er pågående, og Sjømatrådet anmoder derfor alle eksportører som besitter relevant dokumentasjon om å oversende denne innen 13. oktober 2017.
 
Kontaktperson:
Jan Aleksander Enoksen
Avdeling for Markedsinnsikt og markedsadgang
Tlf.: 907 57 723
E-post: jae@seafood.no