Produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må registrere seg hos sør-koreanske myndigheter. Produsenter som ønsker å eksportere restråstoff til humant konsum må i tillegg være registrert i en egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norges sjømatråd. 

Registering av produsenter av fisk og fiskevarer

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer må være registrert i Sør-Korea hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), jf. Special Act on Import Food Safety Management. Regelverket vil bli publisert når MFDS har oversatt det til engelsk.

Produsenten må selv sørge for å registrere seg online, alternativt i samarbeid med lokal importør. Registrering skjer elektronisk via følgende portal

Special Act on Import Food Safety Management trådte i kraft 4. februar 2016 med overgangsperiode for registrering med endelig frist 4. august 2016. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst 7 dager før import av varen finner sted. Registreringen gjelder i 2 år. Eventuell regodkjenning må være ferdigstilt minst 7 dager før registreringen opphører.

Eksport av restråstoff til humant konsum

Mattilsynet har forhandlet med Sør-Korea om eksport av restråstoff til humant konsum. Dette gjelder hoder, rogn og melke fra torsk Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis). For å være godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres, jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013.  

Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres. Vedlagt registreringsskjema må fylles ut og sendes som Excel-fil til Norges sjømatråd: markedsadgang@seafood.no

Alle registeringer må være Sjømatrådet i hende innen 1. juni 2017. Norges sjømatråd vil oversende en samlet liste over produsentene til Mattilsynet etter fristens utløp. Godkjente produsenter vil publiseres når listeføringen er bekreftet av MFDS.

Listen vil oppdateres to ganger i året. Neste frist er 1. desember.

For ytterligere informasjon, se Mattilsynets nettside om eksport til Sør-Korea.

Attester

Det er ingen spesielle krav til egne attester til Sør-Korea. Her benyttes de generelle attestene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel. Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00

Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med vår ansatt i Norges Sjømatråd.