På Mattilsynets side finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Informasjonen er ment for eksportører og andre eksterne aktører i sjømatbransjen, men de fleste prinsippene er direkte overførbare til eksport av næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter fra Norge til tredjeland.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for virksomheter som produserer og eksporterer fisk og sjømat. Etter søknad kan Mattilsynet utstede eksportdokumenter som brukes ved eksport av sjømatprodukter.